The Sarah Jane Adventures Meme | (3/5) friendships: Sarah Jane, Clyde and Rani

↳ ”Go Clyde-y, Go Rani, Go Saaaarah Jane!”